VALUES AND PRINCIPLES 

 

1.All voices matter

I believe we are all equal and that all voices matter. I see my responsibility to act in ways that ensure that the full wisdom in any group I'm in (whether I'm facilitating or not) is heard. That means acknowledging and facing issues of privilege, including/especially my own.

 

2. Beyond humans

I believe we are not only equal among humans but also among all species and all life. I believe there is an interconnected web of life underlying everything and everyone and with my being I also want to act in ways that give a voice to the more than human experience.

 

3.Staying open, even when it hurts

I intend to stay open to all of myself and not close and contract my heart, even when I’m in pain. But when I do close up, I want to ask for support to be able to have empathy for myself and find myself back to openness and vulnerability.

 

4.Radical self-love

I want to stay in and encourage others to radical self love in the form of self-care, self-empathy and self-acceptance at all times. When for some reason I don’t, I want to ask for support to find my way back to self love.

 

5.Need-based understanding

I believe that everything we do is an intent to fulfill needs. I intend to remember this to be able to keep curious, empathic and open to myself and others when I/they act in ways that don’t seem to make sense to me.  When I find myself judgemental, I intend to seek support to find out my underlying needs behind the judgments and the behaviour.

 

6.Systemic lense

I intend to remember and bring to focus the domination based patriarchal system that we live in and through it have more compassion and understanding to individual behaviour. By wearing the systemic lenses, we can shift our seeing from individualistic to systemic perspective and collectively be able to make the changes necessary for a better world.

 

7.Community

I acknowledge that I need other people and they need me. I believe in building resilient and interdependent communities and even when I find it tiresome and difficult, I want to commit to the communities that I’m in by giving them my time, energy and skills.

 

8. Taking responsibility

I want to take responsibility for my feelings, needs, words and actions. When I have acted in ways that have had a negative impact, I want to ask for help to be able to acknowledge and mourn and learn and integrate. I want to see conflicts as opportunities and be open for feedback.

 

9.Nonviolence

I believe in Nonviolence. I intend to stay nonviolent in my thoughts, actions and words and through nonviolence be the change that I want to see in the world. If I think, speak or act in ways that are violent, I will seek support to be able to come back to nonviolence.

 

10. Being fully myself

I want to be able to be authentically and fully myself in all situations and not change according to social norms or expectations, whether my own or others. When I find myself making myself smaller or bigger than I am and feeling shame or guilt, I want to ask for support to reclaim my connection to myself.

 

11. Wildness

I believe that we are wild animals and connection to our sensuous, bodily, cyclical being helps us be more in flow with gratitude, the present moment and connection with all beings. I intend to rewild myself and support others in practices of rewilding. 

12. Gratitude and The Gift

I want to embody the principle of life as gift through my being. I want to remind myself to feel gratitude for all the blessings that I receive each day. When I find it hard to feel connected to myself or others, I intend to root myself by practices of gratitude and the support (gift) from others.

ARVOT JA PERIAATTEET

1.Jokaisen ääni on tärkeä

Uskon että olemme tasa-arvoisia ja että jokaisen äänellä on merkitystä. Tahdon omalla toiminnallani edesauttaa sitä että koko ryhmän viisaus saa tulla kuulluksi. (olin sitten fasilitoija tai en) Se tarkoittaa etuoikeuksien esiin tuomista ja niihin puuttumista ja näkyväksi tuomista, mukaanlukien/erityisesti omieni.

 

2. Ihmisyyden ylittäminen

Uskon että olemme samanarvoisia ei pelkästään ihmisten kesken vaan kaikkien elollisten ja elottomien olentojen kesken. Uskon että meitä yhdistää keskinäisriippuvuuden sidos ja työlläni tahdon toimia tavoilla jotka antavat äänen myös ei-inhimilliselle kokemukselle.

 

3. Auki pysyminen, vaikka sattuu

Tahdon pysyä auki enkä sulkea sydäntäni, vaikka tuntisin kipua.Jos sulkeudun, tahdon pyytää tukea saadakseni itselleni empatiaa ja löytääkseni tien takaisin avoimuuteen ja herkkyyteen.

 

4.Radikaali itseni rakastaminen

Tahdon rakastaa itseäni ja kannustaa myös muita rakastamaan itseään huolehtimalla omista tarpeistaan, antamalla itselleen empatiaa ja hyväksyntää kaikesta huolimatta. Jos en jostain syystä pysty rakastamaan itseäni, pyydän tukea löytääkseni takaisin rakkauteen.

 

5.Tarvelähtöinen ymmärrys

Uskon että kaikki mitä teemme on yritys täyttää tarpeita. Tahdon muistaa tämän säilyttääkseni uteliaan, myötätuntoisen ja avoimen suhtautumisen itseeni ja muihin kun toimin/he toimivat tavoilla joita en ymmärrä. Kun huomaan olevani tuomitseva, etsin tukea löytääkseni tarpeet tuomitsemisen ja tuon käytöksen takana.

 

6.Systeeminen näkökulma

Tahdon muistaa ja muistuttaa itseäni ja muita hallitsemiseen perustuvasta systeemistä (l.patriarkaatista) jossa elämme ja sen kautta saada lisää ymmärrystä ja empatiaa ihmisten toimintaan. Näkemällä asiat systeemisen linssin läpi, voimme muuttaa perspektiiviämme pelkän yksilökeskeisen näkökulman sijasta systeemiseen ja kollektiivisesti tehdä muutoksia paremman maailman ja parempien systeemien puolesta.

 

7.Yhteisöllisyys

Tunnustan että tarvitsen toisia ihmisiä, eläimiä ja olentoja ja ne tarvitsevat minua ja ainutlaatuisia lahjojani. Uskon kestävien yhteisöjen rakentamiseen ja vaikka se välillä tuntuisi vaikealta, tahdon antaa aikaani ja energiaani eri yhteisöjen hyödyksi.

 

8. Vastuun ottaminen

Tahdon kantaa vastuuni tunteistani, teoistani ja sanoistani. Kun olen toiminut tavoilla joilla on ollut negatiivinen vaikutus muihin, tahdon etsiä tukea pystyäkseni kohtaamaan sen ja suremaan ja oppimaan siitä. Uskon että konfliktit ovat mahdollisuuksia ja tahdon olla avoin palautteelle ja sitä kautta myös kasvulle. 

 

9.Väkivallattomuus

Uskon väkivallattomuuden voimaan. Aion tehdä parhaani pysyäkseni väkivallattomana ajatuksissani, toimissani ja sanoissani. Kun sorrun käyttämään väkivaltaa sanoissani, ajatuksissani tai teoissani tai tuomitsemaan muita, etsin tukea löytääkseni polun takaisin väkivallattomuuteen. 

 

10. Oma autenttinen minä

Annan itselleni vapauden olla oma autenttinen itseni kaikissa tilanteissa tarvitsematta muuttua sosiaalisten normien tai omien saati muiden odotusten takia. Kun huomaan tekeväni itseni pienemmäksi tai suuremmaksi kuin olen tai kun tunnen häpeää tai syyllisyyttä etsin tukea löytääkseni tien takaisin yhteyteen itseni kanssa. 

 

11. Villiys

Uskon että olemme villejä eläimiä ja että yhteys aistilliseen, sykliseen kehoomme auttaa meitä olemaan kiitollisuuden, läsnäolon ja yhteyden virrassa. Villiytän itseäni päivittäin ja tuen myös muita villiyden kokemiseen. 

 

12. Kiitollisuus

Tahdon muistuttaa itseäni kaikista niistä siunauksista joita saan joka päivä. Jos koen vaikeana tuntea yhteyttä itseen tai muihin, juurrutan itseni kiitollisuus harjoituksilla ja toisten tuella. 

These values are partly inspired by the 12 Core Commitments by Miki Kashtan which you can find