PALAUTETTA KURSSEILTA:

INKA RITVANEN

Sain kurssilta lisää itsetuntemusta, välineitä itsen ja muiden kuuntelemiseen, omien tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja ilmaisemiseen ja keinoja puhua vaikeistakin aiheista rakentavasti ja rakkaudella. Pääsin lähemmäksi omia tunteitani ja sain käsiteltyä vaikeita tilanteita. Sain rauhaa elää surun kanssa ja hyväksyä sen osaksi elämää ja kokonaisena ihmisenä olemista.

JERE MAJAVA

Olen osallistunut useisiin Kaisan fasilitoimiin työpajoihin ja koulutuksiin ja lähtenyt niistä aina virkistyneenä, uusia ajatuksia ja näkökulmia saaneena. Kaisa on fasilitoijana sekä lempeä että innostunut ja hänellä on kyky luoda tilanteisiin aitoa lämpöä ja osallistujien yhteenkuulumisen tunnetta.

SALLI KARISALMI

Kaisalla on lempeä ja selkeä ote fasilitoinnnissaan ja ohjauksessaan. Hän on mukana herkkänä ja henkilökohtaisena, mikä auttaa tekemään aiheista helposti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Kaisalla on suuri palo jakaa NVC:tä maailmalle. Tämä sydämellinen intentio heijastui koko kurssin henkeen. Oli helppo olla kiitollinen.

 

 

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS

Rakentava tai Väkivallaton Vuorovaikutus (eng. Non Violent Communication= NVC) on Marshall Rosenbergin kehittämä vuorovaikutustaito, jolla pyritään kuulemaan omat ja toisten syvät tarpeet, ilman tuomioita, leimoja tai analyyseja. Sen ytimessä on ajatus siitä, että olemme hyväntahtoisia ja meitä kaikkia kiinnostaa myös toisten hyvinvointi. Olemassaolevat kommunikointitapamme heijastelevat kulttuurimme valtaa ihannoivaa mallia sekä ajatusta “hyvistä” ja “pahoista" sekä “oikeasta” ja “väärästä”. Väkivallaton Vuorovaikutus perustuu ajatukselle että kaikki ihmisen toiminta perustuu yritykselle tyydyttää universaaleja tarpeita. Väkivallattoman vuorovaikutuksen kautta opimme tekemään selkeitä havaintoja, tunnistamaan tunteemme ja arvomme joiden pohjalta toimimme ja mitä oikein tahdomme pyytää itseltämme tai toisilta pysyen yhteydessä omaan myötätuntoiseen sisimpäämme. Näin luomme uudenlaista kulttuuria, joka perustuu yhteistyölle, myötätunnolle ja ymmärrykselle. Käytämme oppimiseen sanallisten harjoitteiden lisäksi myös kehollisia keinoja mm. roolipelejä ja empatiaharjoituksia,  ja pyrimme luomaan uudet vuorovaikutustaidot, joita osaamme käyttää haastavissakin tilanteissa. Väkivallatonta vuorovaikutusta voin ohjata myös etänä, esim. zoom-alustassa. Itselleni NVCn jatkuva oppiminen on ollut yksi suurimpia lahjoja mitä olen elämässäni saanut. Toivoisin maailmaa, jossa sitä opittaisiin jo päiväkodeissa, kouluissa, jossa poliitikot puhuisivat NVC mallin mukaisesti ja ymmärrys ja myötätunto lisääntyisi maailmassa rajattomasti. Tämä toiveeni on syy miksi tahdon jakaa sitä muille. 

AKTIIVISEN TOIVON TYÖPAJA (eng. Work that Reconnects)

“Yhteyteen Palauttava Työ” (eng.The Work that Reconnects) on ekofilosofi ja aktivisti Joanna Macyn jo yli neljä vuosikymmentä kehittämä osallistava työpajamalli, jota on opetettu ympäri maailmaa tuhansille ihmisille. Se on suunniteltu muuttamaan pelko ja epätoivo inspiraatioksi ja voimaantumiseksi. Suomeksi kutsun sitä “Aktiivisen Toivon työksi”, koska se kuvaa hyvin työn luonnetta. Aktiivisen toivon työ käyttää keinoinaan dialogia, liikettä, rituaaleja, leikkiä ja luonto yhteyttä. Se inspiroi ja voimaannuttaa meitä näinä planetaarisen kriisin aikoina. Usein sivuutamme toivottomuutemme, pelkomme ja surumme maailman tilasta. Tämä sivuuttaminen ei kuitenkaan vie pelkojamme pois vaan usein johtaa pinnan alla kytevään ahdistukseen. Aktiivisen toivon työ tarjoaa työkaluja kohdata nämä tunteet ja haasteet ja auttaa meitä saamaan vahvemman yhteyden itseemme, toisiimme sekä muihin eläviin olentoihin. Tämän työn tekeminen on tärkeää voidaksemme ottaa osaa omalla ainutlaatuisella tavallamme käynnissä olevaan kollektiiviseen muutokseen elämää tuhoavasta yhteiskunnasta elämää ylläpitävään yhteiskuntaan. Työpajassa tutkitaan kiitollisuutta, kiukkua, surua ja toivoa ja siirrytään harjoitteisiin, jotka on suunniteltu tukemaan toinen toisiamme työssämme kohti kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja myötätuntoisempaa maailmaa, jossa kaikki olennot voivat kukoistaa. Aktiivisen toivon työ elävöittää ja antaa meille voimia ja resilienssiä elääksemme täysillä ilmasto- ja muiden katastrofien keskellä. Aktiivisen toivon työ on livetyöskentelyä enkä ohjaa sitä virtuaalisesti.

 

AKTIIVISEN TOIVON TYÖPAJAT LAPSILLE JA NUORILLE

Työpaja on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille. Työpajassa käsitellään draamallisin ja luovin keinoin ilmasto-ja ympäristökriisin herättämiä tunteita ja voimaannutaan toimintaan. Ilmasto- ja ympäristökriisi ja sen mukanaan tuoma mahdollinen ilmastoahdistus on ilmiö, jonka tämän ajan nuoret joutuvat kohtaamaan ja jonka käsittelyyn he tarvitsevat työkaluja. Ahdistus ei välttämättä aina ilmene päällepäin, eivätkä ilmastokysymykset ehkä kiinnosta kaikkia nuoria. Luovan lähestymistavan avulla nuoret voivat kohdata vaikeilta ja pelottavilta tuntuvia asioita turvallisen etäisyyden päästä esimerkiksi roolin, kuvallisen ilmaisun tai musiikin kautta. Työpaja räätälöidään sopivaksi kullekin ikäluokalle. Työpaja voi olla esimerkiksi osallistuminen “Kaikkien Olentojen Neuvostoon”, joka on leikkisä draamallinen kokemus, jossa voimme astua hetkeksi pois ihmishahmostamme ja puhua toisten elämänmuotojen suulla. Tässä ja muissa työpajakokonaisuuksissa tärkeänä osana on tunteiden kunnioittaminen ja salliminen, kiitollisuuden tunteminen sekä aktiivisen toivon rakentaminen. 

VUOROVAIKUTUSTYÖPAJAT LAPSILLE

Opetan NVC taitoja lapsille nukketeatterin keinoin. Vuorovaikutustilanteet poimitaan lapsilta itseltään joista nuket sitten kokeilevat eri tilanteita ja vuorovaikutustapoja. Nukkejen avulla voidaan oppia monesta hankalasta tilanteesta ja saada uusia näkökulmia. Nuket opettavat lapsille Väkivallattoman vuorovaikutuksen perusteita kuten: Mikä on havainto? Miten tunnistaa tunteita ja niiden alla olevia tarpeita? Miten tehdä pyyntöjä? Yhden työpajan kesto 30-45min. Räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.

FASILITOINTI

Mitä on fasilitointi?= Fasilitointi on yhteistyön mahdollistamista. Se on ryhmän, fyysisten, ajallisten ja muiden puitteiden huomioimista ja kannattelua niin että ryhmässä oleva viisaus pääsee parhaiten esiin. Taitavan fasilitoijan avulla ryhmän on helpompi puhaltaa yhteen hiileen, tehdä päätöksiä ja ottaa huomioon ryhmädynamiikkaa ja valtasuhteita.

Minua voi pyytää yhteisöihin ulkopuoliseksi fasilitoijaksi. Tälle voi olla tarvetta esim. silloin jos jokin haastava asia on ollut pitkään ratkaisematta, jos ryhmän dynamiikassa on vaikeuksia ja tarvitaan esim. apua päätöksentekoa varten. Olen opiskellut eri fasilitointitapoja, eniten kuitenkin nk. Lähentävää fasilitointia (convergent facilitation). Se on erityisen tehokas tapa päätöksenteon apuna, erityisesti jos tahdotaan sisällyttää päätökseen mahdollisimman monien ihmisten/ryhmien näkökulmat. Usein eri yhteisöissä pyritään konsensus päätöksentekoon, mutta keinot siihen tuntuvat vaivalloisilta ja tuntuvat vievän tuhottomasti aikaa. Lähenevän fasilitoinnin avulla on mahdollista 1)ottaa huomioon kaikkien tarpeet 2) päätyä konsensuspäätökseen 3) tehdä ylläoleva tehokkaasti. Voin myös pitää  fasilitointityöpajan, jossa pureudutaan fasilitoinnin työkaluihin ja yleisiin sudenkuoppiin ja opitaan fasilitoinnin perusteita. 

PALJASJALKALAULUT - BAREFOOT SONGS

 

Jokaisella meistä on ääni joka haluaa olla vapaa. Paljasjalkalaulujen tarkoituksena on löytää oma ainutlaatuinen äänemme ja uskaltaa heittäytyä sen voimaan. Kautta aikojen ihmiset ovat ilmaisseet itseään lauluilla ja äänillä ilman asiantuntijuuden käsitettä. Olemme äänteleviä aistivia ihmisiä, tarvitsemme vain rohkeutta ja turvallisen ympäristön uskaltaaksemme voimaantua ja antaa äänemme raikaa. Kurssilla työskentelemme päästääksemme irti suorituskeskeisestä mentaliteetista ja arvotuksista “ruman” ja “kauniin” laulun välillä. Eläydymme ääntelyyn mm. matkimalla eri eläinten ääniä ja lintujen lauluja, tekemällä erilaisia improvisaatioharjoituksia, keho työskentelyä sekä leikimme. Tutkimme miten elävä ympäristö vaikuttaa meihin ja ääneemme. Harjoituksen tarkoituksena on elävöittää yhteyttämme itseemme, toisiimme sekä elävään luontoon ympärillämme. Paljasjalkalaulun prosessin Kaisa kehitti eläytyessään eri ympäristöihin ja tutkiessaan sitä, miten elävä ympäristömme on vuorovaikutuksessa kanssamme ja antaa meille impulsseja.  Kurssi sisältää lisäksi myös paljain jaloin liikkumista (jos vain suinkin osallistujille fyysisesti mahdollista).Kurssin ohjaaja Kaisa Käärmemaa on muusikko ja lauluntekijä joka uskoo äänen voimaan parantavana voimana. Hän on perehtynyt kansanperinteeseen sekä monenlaisiin musiikkitraditioihin opiskellessaan etnomusikologiaa Lontoossa. Kurssille on tervetulleita kaikki joita äänien maailma, luontoyhteys ja kehon villiinnyttäminen kiinnostaa.


 

KAISA KÄÄRMEMAA

Olen muusikko, nukketeatteritaiteilija, aktivisti, Rakentavan Vuorovaikutuksen Ohjaaja (Rvo), ja Aktiivisen toivon työn (Work that Reconnects) fasilitoija. Tarinat ja niiden kertominen on ollut aina minulle tärkeää. Kerron tarinoita musiikin ja teatterin keinoin. Koin hyvin pitkään etten “sopeudu” tähän yhteiskuntaan. Aloin tutkia enemmän yhteiskunnassamme vaikuttavia systeemejä ja ymmärsin että reaktioni on luonnollinen tässä toimimattomassa rahaan, ja valtaan perustuvassa systeemissämme. Nyt koen löytäneeni paikkani tekemällä kaikkeni tukeakseni käynnissä olevaa paradigman muutosta. NVC, Aktiivisen toivon työ ja taide on kaikki aloja, jotka ovat kutsuneet minua puoleensa ja joissa kaikissa voin toteuttaa itselleni tärkeitä arvoja ja kokea merkityksellisyyttä. Kaikki kolme ovat jollain tapaa muuttaneet ja mullistaneet elämäni täysin. En ole valmis millään mittapuulla, (ja mitä on olla valmis?) mutta koen oppineeni niin paljon, että voin jakaa näitä taitoja eteenpäin. Koen että yhteys tunteisiimme, herkkyys ja kyky luoda yhteistyöhön perustuvia ihmissuhteita on elintärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Luomme uutta maailmaa, kenties kapinoimme ja on tärkeää oppia ymmärtämään itseämme, toisiamme ja luoda yhteyttä. Minulle on tärkeää luoda turvallisia tiloja, joissa kuuntelu, myötätunto ja oman voiman löytäminen on etusijalla. Taiteessani ja kouluttajan työssäni heijastuu inspiraationi lähteet: yhteys, herkkyys ja ihmetys elämän kauneudesta. Ota yhteyttä: kaisakaarmemaa@gmail.com

Teatterityöstäni löydät lisää osoitteesta: www.niveltamo.com.

 

HINNOITTELUSTA:

Uskon myös rahataloudessa uuteen paradigmaan siirtymiseen. Haluan tukea erityisesti vähävaraisia ja tarjota osaamistani lahjatalouden puitteissa. Yrityksiä ja varakkaita organisaatioita varten olen lisännyt suuntaa antavat hinnat, mutta yleishyödylliselle voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle ja yhdistykselle/yksityishenkilöille, joiden arvot ovat linjassa omieni kanssa ja jonka työ edesauttaa maailman paranemista pyydän maksamaan/antamaan lahjatalouden mukaan pienemmän seuraavasta:

a)minkä pystyy/kykenee antamaan

b)minkä antaa ilolla

Suuntaa antavat hinnat yrityksille/kunnalle jne.:

Päivän koulutus: 500-800€ +matkakulut

Tunnin Koulutus/puhe:200-400€ +matkakulut

2 päivän koulutus: 800-1200€

Kursseja järjestää Lahden alueen osuuskunta Startti

 

 

LINKIT:

 

CNVC sertifioitu traineri Hanna Savannan sivut

 

Globaali NVC yhdistys 

 

 

 

 

ARVOT JA PERIAATTEET

1.Jokaisen ääni on tärkeä

Uskon että olemme tasa-arvoisia ja että jokaisen äänellä on merkitystä. Tahdon omalla toiminnallani edesauttaa sitä että koko ryhmän viisaus saa tulla kuulluksi. (olin sitten fasilitoija tai en) Se tarkoittaa etuoikeuksien esiin tuomista ja niihin puuttumista ja näkyväksi tuomista, mukaanlukien omieni.

2. Ihmisyyden ylittäminen

Uskon että olemme samanarvoisia ei pelkästään ihmisten kesken vaan kaikkien elollisten ja elottomien olentojen kesken. Uskon että meitä yhdistää keskinäisriippuvuuden sidos ja työlläni tahdon toimia tavoilla jotka antavat äänen myös ei-inhimilliselle kokemukselle.

3. Auki pysyminen, vaikka sattuu

Tahdon pysyä auki enkä sulkea sydäntäni, vaikka tuntisin kipua.Jos sulkeudun, tahdon pyytää tukea saadakseni itselleni empatiaa ja löytääkseni tien takaisin avoimuuteen ja herkkyyteen.

4.Radikaali itseni rakastaminen

Tahdon rakastaa itseäni ja kannustaa myös muita rakastamaan itseään huolehtimalla omista tarpeistaan, antamalla itselleen empatiaa ja hyväksyntää kaikesta huolimatta. Jos en jostain syystä pysty rakastamaan itseäni, pyydän tukea löytääkseni takaisin rakkauteen.

5.Tarvelähtöinen ymmärrys

Uskon että kaikki mitä teemme on yritys täyttää tarpeita. Tahdon muistaa tämän säilyttääkseni uteliaan, myötätuntoisen ja avoimen suhtautumisen itseeni ja muihin kun toimin/he toimivat tavoilla joita en ymmärrä. Kun huomaan olevani tuomitseva, etsin tukea löytääkseni tarpeet tuomitsemisen ja tuon käytöksen takana.

6.Systeeminen näkökulma

Tahdon muistaa ja muistuttaa itseäni ja muita hallitsemiseen perustuvasta systeemistä (l.patriarkaatista) jossa elämme ja sen kautta saada lisää ymmärrystä ja empatiaa ihmisten toimintaan. Näkemällä asiat systeemisen linssin läpi, voimme muuttaa perspektiiviämme pelkän yksilökeskeisen näkökulman sijasta systeemiseen ja kollektiivisesti tehdä muutoksia paremman maailman ja parempien systeemien puolesta.

7.Yhteisöllisyys

Tunnustan että tarvitsen toisia ihmisiä, eläimiä ja olentoja ja ne tarvitsevat minua ja ainutlaatuisia lahjojani. Uskon kestävien yhteisöjen rakentamiseen ja vaikka se välillä tuntuisi vaikealta, tahdon antaa aikaani ja energiaani eri yhteisöjen hyödyksi.

8. Vastuun ottaminen

Tahdon kantaa vastuuni tunteistani, teoistani ja sanoistani. Kun olen toiminut tavoilla joilla on ollut negatiivinen vaikutus muihin, tahdon etsiä tukea pystyäkseni kohtaamaan sen ja suremaan ja oppimaan siitä. Uskon että konfliktit ovat mahdollisuuksia ja tahdon olla avoin palautteelle ja sitä kautta myös kasvulle. 

9.Väkivallattomuus

Uskon väkivallattomuuden voimaan. Aion tehdä parhaani pysyäkseni väkivallattomana ajatuksissani, toimissani ja sanoissani. Kun sorrun käyttämään väkivaltaa tai tuomitsemaan muita, etsin tukea löytääkseni polun takaisin väkivallattomuuteen. 

10. Oma autenttinen minä

Annan itselleni vapauden olla oma autenttinen itseni kaikissa tilanteissa tarvitsematta muuttua sosiaalisten normien tai omien saati muiden odotusten takia. Kun huomaan tekeväni itseni pienemmäksi tai suuremmaksi kuin olen tai kun tunnen häpeää tai syyllisyyttä etsin tukea löytääkseni tien takaisin yhteyteen itseni kanssa. 

11. Villiys

Uskon että olemme villejä eläimiä ja että yhteys aistilliseen, sykliseen kehoomme auttaa meitä olemaan kiitollisuuden, läsnäolon ja yhteyden virrassa. Villiytän itseäni päivittäin ja tuen myös muita villiyden kokemiseen. 

12. Kiitollisuus

Tahdon muistuttaa itseäni kaikista niistä siunauksista joita saan joka päivä. Jos koen vaikeana tuntea yhteyttä itseen tai muihin, juurrutan itseni kiitollisuus harjoituksilla ja toisten tuella.